Ir al contenido principal

322-323 MANDALA: MUSK


.  La belleza que atrae, rara vez coincide con la belleza que enamora.
· En el mundo de la perfumería la palabra musk es una palabra mágica.
· La belleza no está en las cosas, sino en los ojos del que las mira.


Este mandala está dedicado al centro, por lo que es muy importante tanto el significado de la palabra, la belleza del centro, las personas, tanto las que lo llevan, como las que reciben sus tratamientos.
 Puedo decir sin temor a equivocarme que L. es un ser especial, que lleva mucha LUZ y que da mucha calidez y amor.
 Los Ángeles te acompañan en esta aventura, seguro que no es la última, surgirán nuevos proyectos, piensa, medita y proyecta!
 La Luz que tienes, viene de un trabajo diario desde pequeña, junto con una gran llama que ya llevabas en el momento de tu nacimiento.
 En referencia al mandala Musk, cuando medité, me venía a la mente un cuadro doble, con el círculo partido, hacer dos de uno o uno de dos (era indiferente).
 Los colores .... fuertes!, algunos duros, otros delicados, una parte muy llena como si flotaran los diferentes mundos de las personas que os visitan.
 En la parte del cuadro inferior, diferentes almas, con sus energías que te ayudan a mejorar constantemente. Hay un círculo azul de pureza en el que vuelan unas mariposas, signo de libertad, que se disponen a entrar en el círculo de la belleza de las flores y juntas ruedan y ruedan hasta encontrar la magnificencia de las cosas. El medio círculo que le corresponde tiene una lluvia de estrellas, una mariposa que llega de la parte superior para adentrarse en el mundo material y humano de nuestra propia tierra.
 En la parte del cuadro superior, la parte del círculo que le corresponde, tiene toda la energía de la parte anterior, tiene una luna (signo de luz, en una noche oscura), tiene estrellas para iluminar el camino, tiene la hada del lago, que todos juntos empujan con mucha fuerza, la energía de la tierra hacia el círculo del centro, está visionado como un gran proyecto, con el color de la curación y de la esperanza. Le acompañan más mariposas, para hacer el camino más fácil, para ayudar a la transformación que está viviendo.
 En este mismo cuadro, está la rueda del amor humano, del amor incondicional, energético, de fuerza, de salud, de belleza y bienestar.

 Sabes que te aprecio y te deseo lo mejor, pero sobre todo conserva y engrandece la Luz que ya tienes. Los colores son muy significativos para ti y para ayudar a los demás.
                                --------------------------                        
           La bellesa que atrau, poques vegades coincideix amb la bellesa que enamora. 
·          En el mon de la perfumeria la paraula musk es una paraula màgica.
·          La bellesa no està en les coses, sinó en els ulls del que les mira.

Aquest mandala està dedicat al centre pel que és molt important, tant el significat de la paraula,  la bellesa del centre, les persones, tant les que ho porten, com les que reben els seus tractaments.
 Puc dir sense por a equivocar-me que la L. és un ésser especial, que porta molta LLUM i que dóna molta calidesa i amor.
 Els Àngels t’acompanyen en el cingle d’aquesta aventura, segur  que no és l’ultima, sorgiran nous projectes, pensa, medita  i projecta!
 La Llum que tens, ve d'un treball diari des de petita, junt amb una gran flama que ja portaves en el moment del teu naixement.
 En referència al mandala MUSK,  quan el vaig meditar, em venia a la ment un quadre doble, amb el cercle partit, fer dos de un o un de dos (era indiferent).
 Els colors.... forts!!, alguns durs, d’altres delicats, una part molt plena com si flotessin els diferents mons de les persones que us visiten.
 A la part del quadre inferior, diferents ànimes, amb les seves energies que t’ajuden a millorar constantment. Hi ha un cercle blau de puresa en el que hi volen unes papallones, signe de llibertat, que es disposen a entrar en el cercle de la bellesa de les flors i juntes roden i roden fins trobar la magnificència de les coses. El mig cercle que li correspon te una pluja d’estels, una papallona que arriba de la part superior per endinsar-se en el mon material i humà de la nostra pròpia terra.
 A la part del quadre superior, la part del cercle que li correspon, té tota l’energia de la part anterior, té una lluna (signe de llum, en una nit fosca), té estels per il·luminar el camí, té la fada de l’estany, que tot junts empenyen amb molta força, l’energia de la terra cap el cercle del centre, està visionat com un gran projecte, amb el color de la curació i de l’esperança. L’acompanyen més papallones, per fer el camí més fàcil, per ajudar a la transformació que esteu vivint.
 En aquest mateix quadre, hi ha la roda de l’amor humà, de l’amor incondicional, energètic, de força, de salut i de bellesa i benestar.
 Saps que t’aprecio i et desitjo el millor, però sobretot conserva i engrandeix la Llum que ja tens. Els colors son molt significatius per tu i per ajudar als altres.   The beauty that attracts, rarely matches the beauty of love.
• In the world of the word musk fragrance is a magic word.
• Beauty is not in things, but in the eyes of the beholder.

This mandala is dedicated to the center, so it is very important to both the meaning of the word, beauty center, people, both those who carry it, as they receive their treatments.
 I can say unequivocally that L. is a special, which carries much light and gives great warmth and love.
 Angels are with you in this adventure, certainly not the last, there will be new projects, think, meditate and projects!
 The light you have, comes from a day job since childhood, along with a large flame and wore at the time of your birth.
 Referring to the mandala Musk, when I pondered, I came to mind a double box, with the circle game, make one or two of a two (was indifferent).
 The colors .... strong!, some hard, some delicate, a very full as if floating the different worlds of the people you visit.
 In the bottom frame, different souls, with their energies to help you constantly improve. There is a blue circle of purity in flying butterflies, sign of freedom, who are preparing to enter the circle of the beauty of flowers and round and round together to find the magnificence of things. The half circle that corresponds to have a shower of stars, a butterfly that comes from the top to enter the material world and human in our own land.
 In the top box, the part of the circle that corresponds to it, has all the power of the front, has a moon (sign of light in a dark night), has stars to light the way, is the fairy of the lake , which together push too hard, the energy of the earth to the center circle, is envisioned as a major project, with the color of healing and hope. He is accompanied by more butterflies, to the easy way to help the transformation that is living.
 In this picture, is the wheel of human love, unconditional love, energy, strength, health, beauty and well being.

 You know I appreciate you and wish you the best, but above all preserves and enhances the light you already have. The colors are very significant to you and to help others.


Escrit per: M.Àngels Cassany

Comentarios

Entradas populares de este blog

1218 Mandala: Rumbo hacia la excelencia.

  1218 Mandala:  Rumb cap a l’excel·lència.   L'àngel que regeix el dia 1 de gener, es diu: 57 – Nemamiah.   El teu àngel t’ajuda a:   ·          Alliberar esquemes, patrons inconscients, informació que ve del nucli. ·          Viure importants transmutacions. ·          Ser una defensora de grans causes. ·          Saber trobar la resposta adequada per a qualsevol problema. ·          Tenir gosadia, força de decisió, empenta. ·          Tenir una ment privilegiada. ·          Portar el cel a la terra. ·          Ser una defensora de la pau. ·          Suportar les fatigues amb molt de coratge.   I t’aporta:   ·          Prosperitat. ·          Lucidesa intel·lectual. ·          Un do per a l’estratègia, comercial, política o altres. ·          Una gran capacitat de feina. ·          Aptituds per al lideratge. ·          Valor per fer front a les responsabilitats. ·          Una gran capacitat d'estimar. ·          Protagonism

1128-Mandala: Junts cap a la unió

  1128 Mandala:    Junts cap a la unió.   L'àngel que regeix el dia 27 de desembre, es diu: 55 – Mebahiah. L’àngel que regeix el dia 4 de novembre, es diu: 45 – Sealiah.     La passió és cosa de dos i en el vostre cas, això és patent, la força que teniu junts pot més que les petites diferencies que us aneu trobant pel camí. La llum que irradieu és molt potent i fa que millori dia a dia la vostra relació. Per aquest motiu aneu junts cap a la unió, no només física, sinó espiritual i mental. Cada dia que passa us uneix més i sou capaços de trobar-vos en un espai mitjà que us produeix a tots dos una pau interior difícil d'explicar.   La D. en el mandala té un interior ple d'amor amb una flor que s'expandeix per tot el mandala, produint un efecte acolorit de pau i amor. En J. té com un timó-brúixola en el bell mig del mandala, que porta la relació cap a bon port i junts formen el mandala central d'unió a pesar de les dificultats del camí.   Les papa

1053-Mandala: Círculo de amor

1053 Mandala: Círculo de amor. El ángel que rige el día 19 de marzo, se llama: Mumiah Caminar por la vida no es fácil y a veces aunque no queramos nos da un aviso para que reaccionemos, luego depende de nosotros si tomamos un camino u otro. Uno puede ser fácil y allanarnos el camino comprendiendo todo lo que nos pasa y así recuperar lo aprendido, otro puede ser más difícil y con muchos atajos pero a veces este es el que tomamos para aprender de nuestros propios errores. Qué bonito es andar de la mano, con compañeros/as, amigos/as, pero sobretodo con la familia que es nuestro gran soporte para superar todos los imprevistos y así avanzar hacia lo desconocido y gracias a ello, aprender también a caminar solos por la vida. A ti no te faltan almas que están a tu lado, dándote apoyo y ayudándote a expandirte, porqué tú te lo mereces, ya que también es tu gran don. El amor lo tienes de raíz, está en tu ADN lo que te hace tener una vitalidad y una protección c